I niech bracia okazują ubogim miłość, jaką się wzajemnie darzą, jak mówi Apostoł: "Nie miłujmy słowem ani językiem" (1J 3, 18)

Nauka
Nauka

Od samego początku za bardzo ważny rys zakonu uważano odpowiednie wykształcenie braci, jak i działalność naukową. W tej mentalności wzrastali wielcy franciszkanie, jak np.: św. Bonwentura, św. Antoni Padewski, bł. Jan Duns Szkot czy Wilhelm Ockham. Po dziś dzień bracia będąc świadomi wielkiego dziedzictwa naukowego swoich poprzedników, starają się być jego kontynutorami dla dobra Kościoła i całej ludzkości.

 

Uważam to za dobre, że wykładasz świętą teologię braciom, byle byś tylko podczas tego studium nie gasił ducha modlitwy i pobożności, jak mówi reguła. (św. Franciszek, List do św. Antoniego)

WSD prowincji

Prowincja posiada własne Studium Filozoficzno-Teologiczne, które nosi nazwę Wyższe Seminarium Duchowne pw. św. Bonawentury Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.

 

www.panewniki.pl

 

Seminarium ma podpisaną umowę o współpracę z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (upjp2.edu.pl).

 

Zarząd WSD tworzą:

 

o. dr August Smyczek OFM - rektor
o. dr Olgierd Paszkiewicz OFM - prorektor, magister 
o. dr Syrach Janicki OFM - ojciec duchowny
br. mgr Konrad Zastawny OFM - ekonom DPC
o. mgr  Ignacy Winiarski OFM - wice magister 

 

Kontakt:

 

Rektorat WSD OFM
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice
tel./fax: +48 32 2526805
rektorat@panewniki.pl

Pracownicy naukowi

Pracownicy naukowi naszej prowincji związani z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.

 

o. dr hab. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, prof. KUL
Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Urodzony 31 VIII 1961 w Wodzisławiu Śląskim. W 1980 r.wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach; po rocznym nowicjacie w latach 1981-87 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów. W 1987 uzyskał magisterium z teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i otrzymał święcenia kapłańskie. Po roku pracy duszpasterskiej w parafii św. Józefa w Rybniku, w latach 1988-92 odbył studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1990 r.uzyskał magisterium na podstawie pracy Chrystocentryzm św. Franciszka z Asyżu w świetle jego pism i wczesnych źródeł franciszkańskich oraz licencjat z teologii fundamentalnej, a w 1995 doktorat z teologii w zakresie teologii fundamentalnej na podstawie rozprawy Pojęcie objawienia chrześcijańskiego i motywy jego wiarygodności w ujęciu René Latourelle’a, napisanej pod kierunkiem ks. prof. M. Ruseckiego. W 1992 r.został asystentem w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL, a w 1996 – adiunktem katedry Chrystologii Fundamentalnej w tymże Instytucie. W 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego z teologii w zakresie teologii fundamentalnej na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „. . . i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej. Od 2007 r.jest kierownikiem nowo utworzonej Katedry Teologii Religii w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL. 1 października 2008 r.mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

 

Od 1991 jest wykładowcą teologii fundamentalnej i religiologii w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach. Dyscypliny te wykładał także we Lwowie (Ukraina), w Spiskiej Kapitule (Słowacja), w WSD Księży Marianów w Lublinie i WSD Karmelitów Bosych w Lublinie. Jest promotorem 47 prac magisterskich.

 

Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Wieloletni sekretarz Sekcji Teologii Fundamentalnej przy Komisji Nauki Episkopatu Polski; współorganizator i organizator wielu sympozjów naukowych, m.in. w Lublinie, Katowicach, Rzeszowie, Przemyślu, Koszalinie, Krakoie. Współorganizator II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej (Lublin, 18-21 X 201 r.). Uczestnik krajowych i międzynarodowych sympozjów i kongresów teologii fundamentalnej (m.in. w Rzymie i Paryżu).

 

Jego badania naukowe koncentrują się m.in. wokół statusu metodologicznego teologii fundamentalnej i apologetyki, problematyki objawienia Bożego – jego pojęcia rodzajów, wiarygodności objawienia chrześcijańskiego, metodologii teologii religii, relacji chrześcijaństwa do religii pozachrześcijańskich, teologicznego znaczenia tychże religii oraz ich objawieniowej genezy, uzasadnienia wyjątkowości chrześcijaństwa pośród religii świata, problematyki dialogu międzyreligijnego, problematyki sekt.

 

Autor, współautor i współredaktor ponad 100 publikacji naukowych, popularnonaukowych, haseł encyklopedycznych i recenzji. Najważniejsze z nich to: Objawienie chrześcijańskie i jego wiarygodność według René Latourelle’a. Lublin 1996, ss. 272; Chrześcijaństwo a religie. Red. I.S. Ledwoń, K. Pek. Lublin-Warszawa 1999, ss. 160; Chrześcijaństwo jutra. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, Z. Krzyszowski, I.S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin 2001 ss. 823; Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin-Kraków 2002 ss. 1429; U źródeł chrystocentryzmu w teologii. Święty Franciszek z Asyżu. Kraków 2004, ss. 176; „. . . i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej. Lublin 2006, ss. 618.

 

Laureat nagród: zespołowej rektora KUL za organizację II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej; zespołowej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego za Leksykon teologii fundamentalnej (2002); indywidualnej rektora KUL za rozprawę habilitacyjną (2007).

 

Zobacz pełną bibliografię.

 

za: www.kul.pl (Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, godz. 11:14 - autor: Ewa Zięba)

 

o. dr Kleofas Wojciech Gródek OFM
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

Urodził się 1.02.1963 w Tychach. Jest kapłanem w Zakonie Braci Mniejszych. W 2002 roku uzyskał stopień doktora filozofii na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej (UP JPII) w Krakowie w zakresie filozofii.

 

Pracuje jako adiunkt przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jest kierownikiem Studium Pedagogicznego na Wydziale Filozoficznym tegoż Uniwersytetu.

 

W WSD naszej prowincji jest wykładowcą historii filozofii, filozofii przyrody, metafizyki, języka greckiego.

 

Dorobek naukowy (za: bdon.upjp2.edu.pl):


Monografie:

 

- Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008
- Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003
- Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006
- Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010
- Studia Whiteheadiana, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2012

 

Artykuły Książkowe:

 

- Problem światła u Platona i Plotyna [w:] Bogdan Ogrodnik i Kleofas Wojciech Gródek [red.], Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 91-103.
- Problem duszy porządku w myśli greckiej [w:] Bogdan Ogrodnik i Kleofas Wojciech Gródek [red.], Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 81-97.
- Problem ruchu u Zenona z Elei [w:] Bogdan Ogrodnik i Kleofas Wojciech Gródek [red.], Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 75-91.
- Problem anamnezy w początkach myśli greckiej [w:] A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła [red.], Philosophiae Itineria, Wrocław: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT 2009, s. 283-291.
- Poglądy Anaksagorasa na temat działania i natury umysłu [w:] Bogdan Ogrodnik i Wojciech Kleofas Gródek [red.], Studia Whiteheadiana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2010, s. 101-116.
- Rozumienie nous u Heraklita [w:] Bogdan Ogrodnik i Wojciech Kleofas Gródek [red.], Studia Whiteheadiana, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 109-124.

 

Artykuly w Czasopismach:

 

- Rozumienie peras i apeiron w Filebie Platona w kontekście myśli Filolaosa i eleatow [w:] Kolokwia Platońskie, Filebos 2006, s. 55-69.
- Bóstwo i boskość w początkach myśli greckiej [w:] Studia redemptorystowskie, 1 2003, s. 87-96.

 

Wygłoszone Referaty:

 

- Rozważania Anaksagorasa na temat tego co się zdarza w kontekście działania umysłu Filozofia procesu a filozofia przyrody 09 maj 2009 Katowice Panewniki
- Sophia jako rozwiązanie zagadki Od organizmu do społeczności. Whitehead i świat współczesny 08 maj 2010 Katowice Panewniki
- Relacja Bóg-Świat. Rozważania w kontekście porządku istotowego u Jana Dunsa Szkota Problem Boga w perspektywie filozofii procesu 12 maj 2007 Katowice Panewniki
- Problem ruchu u Zenona z Elei Spory wokół kategorii procesualnych 13 maj 2006 Katowice Panewniki

 

o. prof. dr hab. Sebastian Andrzej Jasiński

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

 

Ojciec Sebastian Andrzej Jasiński OFM urodził się w Bytomiu, 4 października 1953 roku. W roku 1978 przyjął śluby zakonne, należy do Prowincji Wniebowzięcia NMP Braci Mniejszych w Katowicach. Natomiast święcenia kapłańskie przyjął w 1980 roku. Jest profesorem zwyczajnym biblistyki oraz członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich, również organizuje pielgrzymki do krajów biblijnych. Swoją habilitację uzyskał w roku 1992 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł rozprawy to: „Według postanowienia wiecznego Boga. Aionios w Nowym Testamencie”. Obecnie jest kierownikiem katedry egzegezy Starego Testamentu Uniwersytetu Opolskiego oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, a także wykładowcą w Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Katowicach- Panewnikach. W 1985 uzyskał stopień doktora z teologii biblijnej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Habilitował się w 1992 roku na Katolickim Uniwerytecie Lubelskim. Profesor zwyczajny od 2000 roku.

 

Jest kierownikiem Katedry Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwerytetu Opolskiego oraaz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

 

W WSD naszej Prowincji jest wykładowcą egzegezy Nowego Testamentu.

 

Inne uczelnie:

 

o. dr Witold Salamon OFM
Komisja Szkotystyczna w Rzymie

 

 

Szkoła Seraficka

Z wielką radością proponujemy czytelnikom serię naukowową naszej prowincji pt. „Szkoła Seraficka”.

 

Środowisko naukowe skupione wokół naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach-Panewnikach nie posiadało dotychczas wspólnego tytułu, który scalałby jego wcale niemały dorobek naukowy.

 

Związani z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i poza granicą profesorowie naszej zakonnej prowincji, nie zrywają związków ze szkołą, która ich wychowała i która nadała ich pracy pewne szczególne cechy. Z tego też powodu zrodziła się myśl, aby w odrębnej kolekcji zeszytów naukowych publikować prace, które choć w części dają obraz tej szkoły i w ogóle udokumentują jej istnienie.

 

Szkoła ta, jako krąg osób o specyficznym sposobie myślenia czy o podobnej wrażliwości zakorzenionej w charyzmacie franciszkańskim i w końcu związana z konkretnym miejscem jest rozumiana bardzo szeroko. Zbiera ona, bowiem nie tylko tematy typowe dla tradycji Zakonu, ale obejmuje wszystkie inne dyscypliny uprawiane przez franciszkanów a także dorobek innych pracowników nauki, którzy bądź jako wykładowcy bądź jako goście związani są z naszym ośrodkiem.

 

Naszym zamierzeniem jest, aby podstawą każdego zeszytu stawały się materiały sympozjów regularnie organizowanych przez nasz ośrodek, uzupełniane przez inne studia niezwiązane z głównym tematem.

 

Wyrażamy głęboka nadzieję, że dorobek systematycznie publikowany na tych łamach przyczyni do dalszego rozwoju szkoły sięgającej swymi tradycjami początków zakonu.

 

 

W związku z rezygnacją o. Witosława J. Sztyka z funkcji redaktora serii "Szkoła Seraficka", definitorium prowincji, podczas posiedzenia 25 lipca 2016 roku zawiesiło wydawanie kolejnych numerów. W sprawie wydanych dotychczasowo numerów serii, prosimy o kontakt na poniższy adres:

 

Kontakt:

 

o. Witosław J. Sztyk OFM (redaktor serii)
Via Merulana, 124
00185 Roma
Italia
tel.: +39 06 70373686
e-mail: [javascript protected email address]

 

Do tej pory ukazały się nastepujące numery Szkoły Serafickiej:

 

Szkoła Seraficka nr 1 
150 lat historii Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci MNiejszych w Polce
Katowice-Panewniki 2008

 

Szkoła Seraficka nr 2
Mistrz i uczeń w tradycji bibilijnej
Autorytet mistrza
Katowice-Panewniki 2008

 

Szkoła Seraficka nr 3
Chrześcijaństwo pośród religii
Pluralizm czy nadrzędność?
Katowice-Panewniki 2009

 

Szkoła Seraficka nr 4
Elementy formacji franciszkańskiej
Katowice-Panewniki 2009

 

Szkoła Seraficka nr 5
Munus sanctificandi: gaudium vel onus?
Zadanie uświęcania: radość czy ciężar?
Katowice-Panewniki 2009

 

Szkoła Seraficka nr 6
750-lecie przybycia Braci Mniejszych do Bytomia

Katowice-Panewniki 2010 

Sesje naukowe

Piękno liturgii - aspekty pastoralne
Katowice-Panewniki, 17 maj 2014 (program)

 

Błogosławiony Gabrielle Maria Allegra OFM misjonarz Dalekiego Wschodu
Katowice-Panewniki, 23 maj 2013 (program)

 

Skarb ukryty za klauzurą.
Powołanie świetej Klary z Asyżu w 800-lecie początków
Katowice-Panewniki, 25 maj 2012 (program)

 

Siostry Klaryski - osiem wieków historii
Tychy, 31 marzec 2012 (program)

 

Z dziejów franciszkanów w województwie śląskim/katowickim
w realiach powojennej Polski drugiej połowy XX wieku

Katowice-Panewniki, 26 maj 2011 (program)

 

Magia - cała prawda
Katowice-Panewniki, 04 grudzień 2010 (program)

 

Kapłan w posłudze słowa Bożego
Katowice-Panewniki, 13 maj 2010 (program)

 

800-lecie Franciszkanów
Tychy, 24 październik 2009 (program)

 

Święty Paweł Apostoł w ujęciu wybranych Ojców Kościoła
Katowice-Panewniki, 14 maj 2009

 

Munus sanctificandi: gaudium vel onus?
Zadanie uświęcania: radość czy obowiązek?
Katowice-Panenwiki, 05 maj 2008

 

Formacja franciszkańska w świetle Napomnień św. Franciszka
Katowice-Panewniki, 29 listopad 2007

 

Chrześcijaństwo pośród religii. Pluralizm czy nadrzędność?
Katowice-Panenwiki, 10 maj 2007

 

Mistrz i uczeń w tradycji bibilijnej
Katowice-Panewniki, 26 kwiecień 2006

 

Historia Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce
i jej rola dla środowiska Śląska i miasta Katowice

Katowice-Panenwiki, 14-15 kwiecień 2005

 

Kolokwia platońskie
Katowice-Panewniki, 08-09 październik 2004 (program)

Biblioteka prowincjalna

Biblioteka Prowincjalna Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych
w Polsce, z siedzibą w Katowicach powstała we wrześniu 1983 roku z połączenia trzech lokalnych bibliotek: konwenckiej, lektorskiej i seminaryjnej. Zbiory naszej biblioteki są średniej wielkości (ponad 70 tys. książek – nie licząc czasopism), głównie o charakterze historyczno -teologiczno-filozoficznym. Jednym z głównych odbiorców usług świadczonych przez bibliotekę są bracia – franciszkanie i cystersi – studenci i wykładowcy WSD w Katowicach- Panewnikach, przy którym zlokalizowana jest Biblioteka. Obecnie dyrektorem Biblioteki jest o. dr Lucjusz Wójtowicz OFM.

Zasoby biblioteki są przeznaczone jedynie dla członków Prowincji Wniebowzięcia NMP oraz dla pracowników i studentów WSD w Katowicach- Panewnikach – nie prowadzimy praktyki udostępniania zbiorów na zewnątrz. Część naszych najbardziej poszukiwanych zbiorów jest dostępna w wersji elektronicznej: https://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription/506

Kontakt:

tel.: 32 2526870

tel. kom.: 889787315

e-mail: biblioteka@panewniki.pl