Trzy w jednym
Trzy w jednym
Data: 2015-12-12

 

Ukazał się list Konferencji Ministrów Generalnych Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego i TOR informujący o projekcie utworzenia wspólnego Papieskiego Uniwersytetu Franciszkańskiego w Rzymie.

 

Planowane studium ma być wyrazem wspólnej tożsamości i jedności płynącej z faktu, że mimo podziałów na przestrzeni dziejów naszym źródłem jest postać św. Franciszka, jego doświadczenie i sposób przeżywania Ewangelii.

 

Do bycia znakiem wspólnej tożsamości franciszkańskiej, zachęcił 4 października 2014 roku w Asyżu także papież Franciszek podczas swojej pielgrzymki do patrona swojej posługi na Stolicy Piotrowej. Uczelnia ma być dziełem akademickim dla całej Rodziny Franciszkańskiej, która pozwoli nie tylko kształcić na wysokim poziomie, ale promować i rozwijać bogatą myśl franciszkańską.

 

Utworzony zespół koordynacyjny w oparciu o struktury sekretariatów do spraw formacji i studiów zakonów franciszkańskich ma doprowadzić do powstania nowej uczelni przed Wielkanocą 2018 roku. W jej skład wejdą: Papieski Uniwersytet Antonianum (OFM), działający w ramach Antonianum Franciszkański Instytut Duchowości (OFMCap) oraz Papieski Wydział Teologiczny Świętego Bonawentury, popularnie zwany Seraphicum (OFMConv).

 

Przeczytaj:

 

KONFEREMCJA MINISTRÓW GENERALNYCH PIERWSZEGO ZAKONU FRANCISZKAŃSKIEGO I TOR

 

Najdrożsi Bracia, niech Pan Was obdarzy pokojem!

 

Pragniemy z Wami wszystkimi podzielić się planami dotyczącymi nowego projektu, który właśnie uruchamiamy, a mianowicie Papieskiego Uniwersytetu Franciszkańskiego w Rzymie.

 

Rodzi się on z drogi, którą my, ministrowie generalni I Zakonu, od dłuższego czasu kroczymy wsłuchując się w głos Ducha Świętego, który mówi nam jak w obecnych czasach podziałów i rozbicia mamy ukazać naszą wspólną tożsamość, wynikającą z faktu, że jesteśmy synami św. Franciszka, dziedzicami jego doświadczenia i intuicji życia Ewangelią. Pomimo, że historia i odrębna wrażliwość oraz odmienne postrzeganie charyzmatu podzieliły nas, jesteśmy świadomi, że Zakon zrodzony z intuicji św. Franciszka jest jeden, i że jedność w różnorodności jest zadaniem, do którego jesteśmy wezwani, aby być wymownym znakiem w dziejach obecności i działania Boga-Wspólnoty osób.

 

Odczytując na nowo naszą przeszłość nie możemy zaprzeczyć, że interpretacje i sposoby życia mogły nas nawet podzielić, ale jest to przeszłość, którą w świetle danych nam znaków czasu postrzegamy także jako bogactwo w różnorodności interpretacyjnej. Nie zabrakło też wspólnych doświadczeń w ramach refleksji teologicznej i duchowej, w rozpoznawaniu prymatu miłości w objawianiu się Boga i jej praktycznej doświadczalności duchowej.

 

Znaki czasu, których doświadczamy, wskazujące nam ponadto, że siły, którymi Pan nadal chce nas obdarzać, nie mogą być roztrwonione, zachęcają nas do zgodnej współpracy, także dzięki wspólnemu źródłu inspiracji.

 

Jesteśmy zaproszeni do tego również poprzez wezwanie papieża Franciszka, który 4 października 2014 roku w Asyżu zachęcał nas byśmy byli znakiem jedności wspólnej tożsamości franciszkańskiej.

 

To są główne motywy, które pobudziły nas do decyzji podjętej 2 października br. podczas tradycyjnego dorocznego spotkania w Asyżu, by rozpocząć pracę na rzecz utworzenia w Rzymie jednego wspólnego Papieskiego Uniwersytetu Franciszkańskiego. Wierzymy bowiem, że nadszedł już czas zasadniczego przekształcenia naszych uczelni obecnych w środowisku akademickim Rzymu; ich zasoby nie powinny pozostawać dłużej rozdzielone, lecz połączone w tożsamości, która jednoczy nas także na polu posługi intelektualnej.

 

Wychodząc od tego istniejącego dziedzictwa chcemy wspólnie podjąć zdecydowane kroki, będące wyrazem nowości i jedności, na rzecz uczelni, której poziom naukowy będzie wzrastać tak z punktu widzenia kościelnego, jak uniwersyteckiego, i która będzie w stanie ukierunkować siły na rzecz bardziej znaczącej i skutecznej posługi intelektualnej.

 

Wierzymy, że projekt stworzenia jednego wspólnego Uniwersytetu Franciszkańskiego mieści się w ramach misji ewangelizacyjnej Kościoła, który pragnie, aby treść „Ewangelii przepajała sposoby myślenia, kryteria ocen i normy działania” (Sapientia Christiana, nr 1).

 

Jako dzieło akademickie wspólne dla całej Rodziny Franciszkańskiej uczelnia ta będzie miała za zadanie dowartościowywać specyfikę „mądrościową” prymatu miłości typową dla szkoły franciszkańskiej, dostarczając nowej energii tej uczuciowej drodze, która w przeszłości była na różne sposoby eksplorowana.

 

Ta tradycja myśli i doświadczenia, która dzisiaj, oświecona współczesną refleksją Kościoła, będącą odpowiedzią na pytania i oczekiwania człowieka i kultur, może służyć jako odnowione narzędzie twórcze dla wyrażenia współczesnym językiem piękna życia Bożego, zamieszkującego w nas przez łaskę.

 

Wykładowcy uczelni rzymskich zostali już o tej inicjatywie powiadomieni, planujemy bowiem ubogacić się ich cennym wkładem w realizacji tego wymagającego, ale też fascynującego projektu. Wiemy że również w Watykanie, nawet na najwyższych szczeblach, panuje wielka radość z tej inicjatywy, odpowiada ona bowiem wskazaniom udzielonym rzymskim uniwersytetom przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej.

 

Zleciliśmy więc sekretariatom ds. formacji i studiów w naszych rodzinach franciszkańskich zadanie utworzenia grupy koordynacyjnej, która wypracuje etapowy plan działania, pozwalający doprowadzić do utworzenia tej nowej rzeczywistości akademickiej przed Wielkanocą 2018 roku. Do współpracy zapraszamy wszystkich, tak aby ten zalążek żywotności franciszkańskiej, który świadczy również o pragnieniu jedności, pojednania i kreatywności, tak bardzo potrzebnych światu, wzrastał i rozwijał się.

 

Wasi ministrowie i słudzy

 

Fr. Marco Tasca, OFMConv minister generalny
Fr. Mauro Jöhri, OFMCap minister generalny
Fr. Michael A. Perry, OFM minister generalny
Fr. Nicholas Polichnowski, TOR minister generalny

 

Rzym, 29 listopada 2015, w Uroczystość Wszystkich Świętych Franciszkańskich

 

 

za: www.franciszkanie.com